Reklamační řád

Reklamační řád kadeřnictví Salon for all, platný od 3.1.2022

Tento reklamační řád je vydán provozovatelem kadeřnictví Salon for all,  se sídlem U Cukrovaru 1081, Kralupy nad Vltavou 278 01. Přílepy, identifikační číslo: 10987789, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291037 dále jen „provozovatel kadeřnictví“.

1. Předmět

Tento reklamační řád upravuje podmínky, způsob a rozsah uplatňování práv zákazníka z vadného plnění, které vyplývá z odpovědnosti obchodní společnosti , Salon for all,  se sídlem U Cukrovaru 1081, Kralupy nad Vltavou 278 01. identifikační číslo:10987789, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291037 za vady poskytnutých kadeřnických služeb v kadeřnictví Salon for all, Praha 3, Domažlická 1256/1, 130 00.

2. Uplatňování reklamací

Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je nutné reklamaci uplatnit již během čerpané služby nebo neprodleně po jejím částečném nebo plném uskutečnění. U služeb, u kterých se může vada projevit později (např. trvalá, barvení vlasů), je nutné uplatnit reklamaci neprodleně po projevení vady s vyloučením zásahů dalších osob. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Kladně nemohou být vyřízeny ani ty reklamace vad, do kterých bylo zasahováno dalšími osobami (např. oprava služby v jiném salonu). Reklamaci lze uplatnit také u služeb, které vinou poskytovatele nebyly spotřebiteli poskytnuty vůbec, ačkoli byly spotřebitelem řádně objednány a předem zaplaceny a spotřebitel se řádně dostavil k jejich odběru v prokazatelně předem domluveném termínu Při reklamaci je zákazník povinen uvést a občanským průkazem či jiným obdobným dokladem doložit své jméno, příjmení, datum narození a adresu, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, a to vyplněním příslušného reklamačního listu. V případě ústního podání reklamace je zástupce provozovatele kadeřnictví povinen sepsat se zákazníkem reklamační list a v něm zákazníkovi vydat potvrzení o přijetí reklamace.

Reklamační list podepíše přejímající zástupce provozovatele kadeřnictví i zákazník, který svým podpisem vyslovuje souhlas s obsahem reklamačního protokolu. Zákazník je při podávání reklamace povinen doložit:

  • - doklad o prodeji služby (příjmový doklad, faktura s dokladem o platbě)
  • - důkazy o vadnosti poskytovaných služeb
  • - podrobný popis závady
  • - upřesnění kdy a kterou konkrétní osobou byla vadná služba poskytnuta
  • - případné další okolnosti a doklady podstatné pro vyřízení reklamace

3. Vyřizování reklamací

Provozovatel kadeřnictví je povinen zákazníkovi vydat prostřednictvím reklamačního listu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace je zákazníkem požadován. Provozovatel kadeřnictví je povinen po potřebném prozkoumání skutkových okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta lhůta delší.

4. Způsob vyřízení reklamace

V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady poskytnuté služby nebo v případech, kdy je to možné i v poskytnutí náhradní služby nebo výměny zboží, jež souvisí s plněním služby. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, budou důvody zamítnutí reklamace písemně sděleny zákazníkovi. V ostatním platí pro reklamace ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

Tento reklamační řád je publikován na webových stránkách provozovatel kadeřnictví a dále je umístěn na viditelném místě v provozovně Salon for all, Praha 3, Domažlická 1256/1, 130 00.

Práva z vadného plnění lze uplatnit:

Salon for all
Telefon: +420 607446738
Email: salo.forallgmail.com
Web: www.for-all.cz
Adresa: Doamžlická 1256/1

Za provozovatele kadeřnických služeb:
Praha, 10.03. 2022 Tereza Osladilová