OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

REKLAMAČNÍ ŘÁD | UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Všeobecné obchodní podmínky SALONU FOR ALL, kadeřnické a kosmetické služby, www.for-all.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy, práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti poskytování služby – KADEŘNICKÉ A KOSMETICKÉ mezi provozovatelem – DANASTE STUDIO s.r.o., IČO: 21153027, se sídlem Domažlická 1256/1, Praha - Žižkov, 130 00, (dále jen „poskytovatel“) a druhými osobami (dále jen „kupujícími“). Prodávající je provozovatelem kosmetického a kadeřnického SALONU FOR ALL.

I. Základní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytnutí služby. Kupující prohlašuje, že se před poskytnutím kadeřnické a kosmetické služby seznámil s jejím obsahem, cenou a souhlasí s ní a dále se seznámil a souhlasí s VOP. Prodávající – poskytovatel služby SALON FOR ALL, DANASTE STUDIO s.r.o., IČO: 21153027, se sídlem Domažlická 1256/1, Praha - Žižkov, 130 00 , právnická osoba  zapsaná v obchodním rejstříku 19.01.2024, zabývající se poskytováním kadeřnických a kosmetických služeb. Adresa provozovny je Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00.

Prodávající – poskytující je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti, je to podnikatel, který přímo dodává – poskytuje kadeřnické a kosmetické služby. Poštovní adresa prodávajícího pro doručování je: Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, telefonní číslo prodávajícího: +420 776 651 360. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Kontrolním orgánem prodávajícího je příslušný živnostenský úřad, Česká obchodní inspekce a jiné státní dozorující orgány.

Kupující – příjemce služby Kupující je spotřebitel – příjemce poskytnuté kosmetické služby, který při uzavírání a plnění smlouvy o poskytnutí kosmetické a kadeřnické služby nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje – užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své osobní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, a to jméno, příjmení, email a kontaktní telefon. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím – spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku 89/2012, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími , Zákonem na ochranu spotřebitele 634/1992, aj. Smlouva o uskutečnění kosmetické a kadeřnické služby.

Po oznámení objednávky kupujícím (ústně telefonicky či osobně, emailem, přes sociální sítě nebo přes online rezervační formulář) je obdržení a přijetí objednávky potvrzeno prodávajícím sdělením data a času uskutečnění kosmetické služby.

Sdělená objednávka kupujícího je považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti vyžadované objednávkou. Kupující je povinen uvést pravdivé a správné údaje ohledně kontraindikací. Samotná kupní smlouva je uzavřena ústně, písemně momentem závazného souhlasu prodávajícího s kupujícím s tímto jeho návrhem (závazné potvrzení data, času a obsahu objednávky kosmetického a kadeřnického ošetření ze strany prodávajícího, absence kontraindikací); tímto vzniká ústní kupní smlouva.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednanou kosmetickou a kadeřnickou službu a zaplatit cenu dle platného ceníku jež je volně k dispozici na webových stránkách a nebo byla sdělena telefonicky a nebo osobně na salonu.

Prodávající – poskytovatel služby je povinen v souladu s objednávkou provést kosmetickou nebo kadeřnickou službu ve smluveném čase, rozsahu a ceně. Smlouva je uzavírána ústně v českém jazyce a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání kosmetické a kadeřnické služby. Obě strany mají možnost před vlastním uskutečněním objednávky tuto zvážit, případně ji opravit či odvolat.

II. Otevírací doba - Provozní doba SALONU FOR ALL, je stanovena na webových stránkách (NĚKDY JE PROVOZNÍ DOBA UPRAVENA A VEŠKERÉ INFORMACE JSOU VŽDY AKTULNĚ NA WEBU NEBO NA SOCIÁLNÍCH STRÁNKÁCH) nebo na provozovně. III. Cena za služby Všechny ceny jsou aktuální, platné, a vždy uvedené včetně DPH (daně z přidané hodnoty).

Aktuální ceník je k dispozici na provozovně nebo webových stránkách. Při telefonické objednávce je cena kosmetické služby sdělena v souladu s ceníkem na provozovně. Kupující dostane kosmetickou a kadeřnickou službu za cenu platnou v okamžiku objednání. Ceny je poskytovatel služby oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a to aktualizací ceníku.

V. Objednávání Objednávat službu je možno následujícími způsoby:

– telefonicky na tel. Čísle + 420 737 509 479 je možné pouze v pracovní době – osobně (v pracovní době), přes sociální sítě, přes webové stránky a přes jeho formulář (24/7).

Kupující při objednávce kosmetické služby sdělí svoje jméno, příjmení a telefon, datum a čas kdy má zájem kosmetickou službu koupit – přijmout. Po oznámení objednávky kupujícím (ústně telefonicky či osobně nebo prostřednictvím online formuláře nebo sociálních sítí) je obdržení a přijetí objednávky potvrzeno prodávajícím sdělením – potvrzením data, času uskutečnění kosmetické služby. Sdělená objednávka kupujícím je považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti vyžadované objednávkou.

Kupující je povinen uvést pravdivé a správné údaje ohledně kontraindikací. Samotná kupní smlouva je uzavřena ústně nebo písemně momentem závazného souhlasu prodávajícího s kupujícím s tímto jeho návrhem (závazné potvrzení data ,času, obsahu objednávky kosmetické a kadeřnické služby ze strany prodávajícího, absence kontraindikací); tímto vzniká ústní kupní smlouva. Místem dodání – poskytnutí kosmetické služby je adresa provozovny SALON FOR ALL, DOMAŽLICKÁ 1256/1, Praha 3, 130 00.

VI. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoliv sankcí, pokud zruší objednávku více jak 24 hodin před začátkem domluveného termínu kadeřnické a kosmetické služby. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit telefonicky, nebo pomocí storna v profilu online objednávek před dohodnutým termínem kosmetické služby nebo osobně. V případě nedodržení 24 hodinového předstihu, se kupující zavazuje uhradit 100% stornopoplatek. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že se na místě prokáže zjevná kontraindikace znemožňující provedení kosmetické služby, jež byla při objednávce zamlčena. V případě nepravdivě uvedených informací kupujícím o existenci kontraindikací (pohledem nezjistitelných) a prodávající kosmetickou službu provede, nese zodpovědnost za negativní následky kupující.

VII. Platební podmínky

Kupní cenu za kosmetické a kadeřnické služby lze zaplatit těmito způsoby: a) platba v hotovosti v Kč po provedení kosmetické a kadeřnické služby c) prostřednictvím platebního terminálu na provozovně  VIII. Reklamace Dle § 13 zák. č. 634/1992 Sb. ZOS, je prodávající povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění , spolu s údaji o tom, kde lze rekl. uplatnit. Dle § 19 zák. č. 634/1992 Sb. ZOS, je prodávající povinen přijmout reklamaci v provozovně poskytovaných služeb, případně i v sídle podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení rekl. spotřebitel požaduje; potvrzení o datu a způsobu vyřízení rekl., včetně potvrzení o provedení opravy a obě jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí rekl. V provozovně je po celou provozní dobu přítomen pracovník vyřizující reklamace. Prodávající rozhodne o rekl. ihned, ve složitých případech do tří prac. dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Rekl. včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění rekl. pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Reklamace řeší spotřebitel na místě s prodávajícím v provozovně:

DANASTE STUDIO s.r.o., se sídlem Domažlická 1256/1, Praha - Žižkov, 130 00, ihned nebo v co nejkratší době po zjištění závady.

IX. Řešení spotřebitelských sporů Inf. pov. prodávajícího o mimosoudním řešení spotř. sporů: Dle § 14 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele: „prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotř. sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách“. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Městský úřad v Praze (obecní živnostenský úřad) Lipanská 308/14, Praha 3, 130 00.Telefon: +420 222 116 315.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.10. 2023 a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy, písemné smlouvy o poskytnutí služby. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je DANASTE STUDIO s.r.o., IČO: 21153027, se sídlem Domažlická 1256/1, Praha - Žižkov, 130 00 (dále jen: „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou: Domažlická 1256/1, Praha - Žižkov, 130 00, telefon: +420 776 651 360.

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZDROJE A KATEGORIEZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je: • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby: • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, • zajišťující marketingové služby • zajišťující účetnictví.

5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. VAŠE PRÁVA

6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirový software, zabezpečení hesly.

7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Storno podmínky

Obchodní podmínky jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a specifikují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je DANASTE STUDIO s.r.o., IČO: 21153027, se sídlem Domažlická 1256/1, Praha - Žižkov, 130 00 na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Výklad pojmů

Prodávající – je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti prodává zboží nebo služby přímo nebo prostřednictvím jiné osoby.

Kupující – Je osoba, která nakupuje předmětné zboží za účelem dalšího prodeje a podnikání. Vztah mezi prodejcem a kupujícím se řídí obchodním zákoníkem.

Spotřebitel – Je právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výroky nebo službami.

Kupní smlouva – je smlouva mezi prodejcem a spotřebitelem. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku – (objednávkou, faxem, e-mailem, telefonicky apod.) – bez přítomnosti obou smluvních stran. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

Objednávka

Objednávku je možno provést formulářem, přes sociální sítě, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Přijetí objednávky prodávajícím je potvrzeno smskou.

Účtenka popř. potvrzení o složení zálohy na zboží slouží také jako záruční list a doporučujeme pečlivé uschování. Obchodní podmínky jsou platné složením zálohy, nebo zaplacením za produkt nebo zboží.

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, kterou kupující opakovaně závazně objedná a poté nepřevezme a nezaplatí.

Realizace nadstandardních úkonů

Je-li předmětem objednávky realizace úkonů, které prodávající označí za nadstandardní, jako např. barvení, zesvětlování, trvalá….má prodávající právo na vyžádání nevratné zálohy ve výši 2000 Kč. Po přijetí zálohy prodávajícím bude kupujícímu vystaveno potvrzení o složení zálohy na službu.

Konzultace

Konzultace k nabízenému zboží a službám je poskytována bezplatně dle časových možností prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.10.2023.